T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Çınarcık Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Faturalandırma Birimi ve Tahakkuk Birimi

Güncelleme Tarihi: 24/12/2020
FATURALANDIRMA VE TAHAKKUK BİRİMİ

Gelir Tahakkuk ve Faturalandırma Birimi;

Faturalandırma birimi;Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilerek, Sağlık Uygulama Tebliği, Bütçe Uygulama Tebliği ve kurumlarla Bakanlıkça yapılan özel protokoller çerçevesinde yapılmasını sağlamak amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

Gelir tahakkuk birimi;Sağlık tesisimizde tedavi alan hastaların masraflarının kurumlara fatura edilmesi sonrasında sağlık tesisimizin tahakkuka bağladığı fatura bedellerinin, geri ödenip ödenmediğinin rutin takibini yapmak, ödeme yapmayan kurumlarla iletişime geçerek çözümünü gerçekleştirmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Ahmet MERCAN
Tıbbi Sekreter

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:

Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

GÖREV AMACI:

Kurum kalite hedefleri doğrultusunda faturalama ve gelirle ilgili mevzuat takibi ile kurum faturalarının düzenleme ve denetlenmesini sağlayarak çağdaş ve modern hizmet sunmak ve sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

A.Faturalandırma Birimi;

 1. Ayaktan tedavi olan hastaların HBYS üzerinden malzeme ve işlem kontrolleri yapılarak SUT çerçevesinde değerlendirilip MEDULA’ ya bildirim yapmak.
 2. Yatarak tedavi olan hastaların taburcu işlemleri tamamlandıktan sonra hasta dosyaları, yapılan ameliyatları / işlemleri, malzemeleri HBYS sistemi üzerinden “Hizmet kayıt” ,”Fatura kayıt “işlemlerini yaparak MEDULA’ ya bildirim yapmak.
 3. Hizmet kayıt ve fatura kayıt esnasında sistemden hata olarak dönen faturaları günlük manuel olarak sistemde düzeltmek.
 4. MEDULA sisteminden gönderim yapılamayan yurt dışı sigortalı hastaları ay sonlarında başvurdukları illere göre ayırarak manuel olarak faturalayıp saymanlığa bildirip bulundukları müdürlüklere posta ile göndermek.
 5. Tutuklu ve hükümlü ya da yabancı uyruklu hastaların tedavi masraflarını manuel fatura ederek HYS ‘ne kayıt edip Mal Müdürlüklerine teslim etmek.
 6. İş kazası ve adli vakaları MEDULA’ ya bildirerek SGK ‘ya teslim etmek.
 7. SGK ile anlaşması olmayan resmi kurumlara ait (bankalar, TBMM, TOBB vb.) faturaları manuel düzenleyerek kurumlarına göndermek.
 8. Anlaşma kapsamındaki konsültasyon hastalarının tedavi masraflarını manuel faturalandırılıp ilgili sağlık tesisine göndermek.
 9. Suriyeli vatandaşlara ait evraklar ve faturaları ilgili ilin AFAD merkezlerine göndermek.
 10. İkili anlaşma kapsamında ülkemize başvuran hastaların tedavi bilgileri ve masrafları ilgili kurumdan ödenek talep edip HYS sisteminden ödeme emri belgesi oluşturarak Mal müdürlüklerine teslim etmek.
 11. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların faturalarını manuel düzenlenip icmal ile saymanlığa bildirim yapmak.
 12. Sağlık tesisinde çalışma grubuna ait olan hasta faturalarını ilgili şirkete göndermek.
 13. Her ayın bitiminden sonraki ilk iş gününde HBYS ‘nde ve MEDULA da dönem sonlandırma işlemi yaparak tutarları kontrol etmek.
 14. Yukarıda belirtilen kurumların üst yazılarını ve postaları hazırlayarak dönemi kapatmaktır.

B. Gelir Tahakkuk Birimi;

 1. Hastanemiz personelini faturalama ve gelir tahakkuk açısından bilgilendirerek, personelimizin hatasız işlem yapmasını sağlamak.
 2. İlgili yazışma ve istatistiklerin takibini yapmak.
 3. Her ay gelir durumunun ilgili hesaplara girişini yapmak.
 4. Dijital ortama aktarılması gereken verileri zamanında aktarmak,
 5. Taburcu olan hastalarımızı günlük olarak TİG programına kodlamak.
 6. Ayaktan hastalarımızı BBaG programına haftalık olarak giriş yapmak.
 7. Günübirlik yatan hastalarımızı İBaG programına haftalık olarak giriş yapmak.

Gider Tahakkuk Birimi;
Gider tahakkuk birimi, sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması amacıyla sağlık tesisi bünyesinde kurulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu): Ömer Faruk OLCAY
Tıbbi Sekreter

AMİR(LER):
Başhekim
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı niteliklere haiz başka bir personel görevlendirilmektedir.

GÖREV AMACI:
Gider tahakkuk birim sorumlusu sağlık tesisinde sunulan hizmet bedellerinin zamanında fatura edilmesini sağlayarak, hizmet karşılığının alınması ile sunulan hizmet kalitesinin artırılarak sürekliliğini sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:

A.  GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

 1. Hastanenin Yıllık Döner Sermaye Bütçesinin hazırlanması, kullanımı,  bütçenin giderler kısmının izlenmesi ve gerekli hallerde bütçe hesapları arasında ödenek aktarma işlemlerinin yapılarak işleyişin sağlanması,
 2. İhale mevzuatı çerçevesinde satın almaları yapılarak satın alma biriminden,  yemek, özel güvenlik, temizlik, bilgi işlem personeli kullanımı, otomasyon, laboratuar ve makine ve cihaz bakım onarım hizmet alımları; tadilat ve yapım işleri, tıbbi cihaz,  tıbbi sarf, ilaç, demirbaş, kırtasiye ve diğer mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar ile tıbbi ve tehlikeli atık taşıma ve imha giderleri, poliklinik kirası, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet, posta v.s. giderlerine ait tahakkuk dosyalarının hazırlanarak ödemelerinin gerçekleştirilmesi.
 3. Kurumlar arası protokol kapsamında satın alınan hizmetlere ait faturaların ödenmesi,
 4. Hastane personeline yönelik Döner Sermaye Bütçesinden yapılan ek ödeme, nöbet tazminatı, harcırah ve maaş ödemelerine ait ödemelerin tahakkuklarının yapılması.
 5. Kurumumuz aleyhine açılarak olumsuz sonuçlanan davalardan dolayı oluşan vekalet ücreti, tazminat, idari para cezası, icra ve mahkeme giderlerine ilişkin ödemesinin gerçekleştirilmesi.
 6. Aylık vergi beyannamelerinin (Muhtasar, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi)  hazırlanarak ilgili vergi dairesine verilmesi, bunlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi, yıllık SHCK, ek prim karşılıkları ile aylık hazine ve merkez hissesi paylarının ödenmesinin gerçekleştirilmesi,
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen her türlü yazıya yanıt verilmesi, Mahkemelerde ve İcra Müdürlüklerinde yürütülen dava ve işlemlerin izlenmesi ve sonuçlandırılması için çalışmalar yapılması,
 8. Hizmet alımı muayene kabul komisyonlarında görev yapanların isimlerinin her ayın sonunda tespit edilerek ilgili birime verilmesi,
 9. Muhasebe işlemlerimizin yürütüldüğü 9 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüyle sürekli iletişim kurularak ödemelerin zamanında ve düzenli olarak yapılmasının sağlanması,
 10. İstatistik oluşturmak amacıyla harcamalara ve uygulama hareketlerine ilişkin aylık  formların hazırlanması ile enerji tüketimine ait verilerin sistem üzerinden girişlerinin yapılarak izlenebilirliğinin sağlanmasıdır.